Кафедра кримінального права та правосуддя здійснює підготовку здобувачів вищої освіти за спеціальністю 081 “Право” освітньо-професійною програмою “Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)” за першим (бакалаврським) і другим (магістерський) ступенями вищої освіти.

Під час формулювання цілей та програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти за даною освітньою програмою обов’язковим є своєчасне і постійне врахування галузевого та регіонального контексту розвитку спеціальності й ринку праці. Так, завдяки співпраці між Чернігівським національним технологічним університетом, Чернігівським обласним центром зайнятості та підпорядкованих йому районним та міським центрами зайнятості, а також аналізу загальнодержавних, регіональних, і, зокрема галузевих, статистичних даних, гарантом освітньої програми “Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)” та провідними викладачами кафедри кримінального права та правосуддя було здійсненно формування основоположних цілей освітньої програми та визначення програмних результатів навчання здобувачів вищої освіти із урахуванням тенденцій розвитку спеціальності, ринку праці, галузевого та регіонального контексту.

Одним із яскравих прикладів такої співпраці є надання для подальшого аналізу від Чернігівського міського центрому зайнятості даних щодо кількості поданих роботодавцями запитів, у вимогах до яких зазначено спеціальність 081 “Право” (“Правознавство”) за період 2015-2019 рр.

На кафедрі викладаються провідні юридичні дисципліни,що забезпечують фундаментальні правові знання в галузі кримінального права, кримінології, кримінально-виконавчого права, кримінального процесуального права, судової медицини та судової психіатрії,  криміналістики, адвокатури, прокуратури, судової експертизи, юридичної психології.

Ураховуючи роль і місце кафедри у фаховій підготовці здобувачів вищої освіти-юристів, основні зусилля спрямовані на:

по-перше, формування дійового кадрового потенціалу,

по-друге, вдосконалення методики та підвищення якості викладання, забезпечення навчального процесу у світлі вимог Болонського процесу та вдосконалення науково-дослідної роботи

по-третє, організацію науково-дослідної роботи.

У відповідності до укладених двосторонніх договорів кафедра здійснює організацію проходження здобувачами вищої освіти юридичної практики в підрозділах національної поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області, Чернігівському апеляційному суді, місцевих судах міста Чернігова, у Раді адвокатів Чернігівської області, в Чернігівському науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі, у філії Центру пробації в Чернігівській області та інших установах за профілем підготовки молодих фахівців.

Наукова робота кафедри

Традиційним на кафедрі стало проведення круглих столів та науково-практичних семінарів, на засіданнях яких відбувається обмін досвідом з широкого спектру проблем, які стосуються як процесу викладання навчальних дисциплін, так і наукових питань.

Науковою темою над розробкою і впровадженням якої працюють викладачі кафедри є – «Проблеми захисту прав i свобод людини i громадянина у кримінальному провадженні».

Невід’ємною складовою частиною наукової роботи викладачів кафедри є їх активна участь у міжвузівських, всеукраїнських та міжнародних конференціях, публікації наукових статей у фахових виданнях, рецензування авторефератів на здобуття наукового ступеня кандидата наук, офіційне опанування на захист кандидатських дисертацій у спеціалізованих учених радах України.

Робота зі здобувачами вищої освіти

Особливу увагу викладачі кафедри приділяють методичній роботі, яка, перш за все, спрямована на методичне забезпечення навчального процесу. Так, для здобувачів вищої освіти денної та заочної форм навчання з усіх дисциплін кафедри створені методичні комплекси, які включають програми курсів, робочі навчальні програми, плани семінарських занять, навчальні матеріали й завдання творчого характеру, тестові завдання, конспекти лекцій та інше.

Викладачі кафедри проводять активну наукову та навчально-виховну роботу зі здобувачами вищої освіти, виступають науковими керівниками при написанні наукових статей та тез для участі у проведенні студентських, міжвузівських науково-практичних конференцій, магістерських робіт, регулярно організовують зустрічі здобувачів вищої освіти з практичними працівниками суду, прокуратури, національної поліції, а також відвідування судових розглядів у кримінальних та цивільних справах.

Кафедра кримінального права та правосуддя посідає гідне місце серед структурних підрозділів Чернігівського національного технологічного університету і має достатній кадровий, науковий та методичний потенціал для підготовки компетентних фахівців на ринку праці.