Відповідно до п.1.3 Положення про організацію освітнього процесу в Чернігівському національному технологічному університеті (у новій редакції), затвердженого наказом ректора ЧНТУ № 142 від 01.09.2015 р.:

Освітній процес – це наукові, науково-методичні, педагогічні та виховні заходи, спрямовані на передання, засвоєння, примноження та використання у подальшому знань, умінь та інших компетентностей осіб, з метою забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти й задоволення інших освітніх потреб здобувачів вищої освіти та інших осіб, а також на формування гармонійно розвиненої особистості. Освітній процес органічно об’єднує три складові: навчальний, науковий та виховний процеси.

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система освітніх компонентів на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти здобувач відповідного ступеня вищої освіти.

Освітньо-професійні програми “Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)” доступні для загального ознайомлення:

Перелік вибіркових дисциплін за освітньо-професійною програмою 2016 року

Ступінь вищої освіти «БАКАЛАВР»

 • Кадрове діловодство/Економіка України в сучасних умовах
 • Міжнародне публічне право/Права людини
 • Психологія/Кризова психологія
 • Бухгалтерський облік та експертиза/Судова бухгалтерська експертиза
 • Історія правових і політичних вчень/Історія вчень про державу і право
 • Адвокатура в Україні/Діяльність адвоката у кримінальному провадженні
 • Організаційно-правові засади надання безоплатної правової допомоги/Оплата праці
 • Тактика та методика розслідування злочинів у сфері службової діяльності/Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю
 • Фінансове право/Податкове право
 • Особливі порядки кримінального провадження/Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання
 • Адміністративно-деліктне право/Адміністративна відповідальність
 • Прокуратура в Україні/Експертиза у кримінальному провадженні
 • Господарське процесуальне право/Корпоративне право
 • Кримінологія/Теоретичні засади кримінально-правової кваліфікації злочинів
 • Судова медицина та судова психіатрія/Правові засади боротьби з економічними правопорушеннями
 • Кримінально-виконавче право/Етика юриста
 • Правові засади оперативно-розшукової діяльності/Правова статистика

Перелік вибіркових дисциплін за освітньо-професійною програмою 2019 року

Ступінь вищої освіти «БАКАЛАВР»

 • Історія правових і політичних вчень/Філософія права
 • Прокуратура в Україні/Система охорони державної таємниці
 • Судові та правоохоронні органи/Основи національної безпеки
 • Інформаційне право/Земельне право
 • Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх/Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю
 • Кримінально-виконавче право/Етика юриста
 • Теоретичні засади кримінально-правової кваліфікації злочинів/Кримінальне право Європейського Союзу
 • Практика Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні/Експертиза у кримінальному провадженні
 • Криміналістика/Міжнародно-правові стандарти у сфері кримінального судочинства
 • Правові засади оперативно-розшукової діяльності/Призначення покарань
 • Кримінологія/Судова медицина та судова психіатрія
 • Особливі порядки кримінального провадження/Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання.