Відповідно до п.1.4 Положення про організацію освітнього процесу в Національному університеті “Чернігівська політехніка”, затвердженого наказом ректора № 26 від 31.08.2020р.:

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що провадиться в Університеті через систему науково-методичних і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно розвиненої особистості.

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – єдиний комплекс освітніх компонентів (навчальних дисциплін, індивідуальних завдань, практик, контрольних заходів тощо), спрямованих на досягнення передбачених такою програмою результатів навчання, що дає право на отримання визначеної освітньої або освітньої та професійної (професійних) кваліфікації (кваліфікацій). Освітня програма може визначати єдину в її межах спеціалізацію або не передбачати спеціалізації.

Освітньо-професійні програми “Кримінальна юстиція (Суд. Прокуратура. Адвокатура)” доступні для загального ознайомлення:

ПЕРШИЙ (БАКАЛАВРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Перелік вибіркових дисциплін за освітньо-професійною програмою 2016 року

Ступінь вищої освіти «БАКАЛАВР»

 • Кадрове діловодство/Економіка України в сучасних умовах
 • Міжнародне публічне право/Права людини
 • Психологія/Кризова психологія
 • Бухгалтерський облік та експертиза/Судова бухгалтерська експертиза
 • Історія правових і політичних вчень/Історія вчень про державу і право
 • Адвокатура в Україні/Діяльність адвоката у кримінальному провадженні
 • Організаційно-правові засади надання безоплатної правової допомоги/Оплата праці
 • Тактика та методика розслідування злочинів у сфері службової діяльності/Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю
 • Фінансове право/Податкове право
 • Особливі порядки кримінального провадження/Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання
 • Адміністративно-деліктне право/Адміністративна відповідальність
 • Прокуратура в Україні/Експертиза у кримінальному провадженні
 • Господарське процесуальне право/Корпоративне право
 • Кримінологія/Теоретичні засади кримінально-правової кваліфікації злочинів
 • Судова медицина та судова психіатрія/Правові засади боротьби з економічними правопорушеннями
 • Кримінально-виконавче право/Етика юриста
 • Правові засади оперативно-розшукової діяльності/Правова статистика

Перелік вибіркових дисциплін за освітньо-професійною програмою 2019 року

Ступінь вищої освіти «БАКАЛАВР»

 • Історія правових і політичних вчень/Філософія права
 • Прокуратура в Україні/Система охорони державної таємниці
 • Судові та правоохоронні органи/Основи національної безпеки
 • Інформаційне право/Земельне право
 • Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх/Міжнародне співробітництво у боротьбі зі злочинністю
 • Кримінально-виконавче право/Етика юриста
 • Теоретичні засади кримінально-правової кваліфікації злочинів/Кримінальне право Європейського Союзу
 • Практика Європейського суду з прав людини у кримінальному провадженні/Експертиза у кримінальному провадженні
 • Криміналістика/Міжнародно-правові стандарти у сфері кримінального судочинства
 • Правові засади оперативно-розшукової діяльності/Призначення покарань
 • Кримінологія/Судова медицина та судова психіатрія
 • Особливі порядки кримінального провадження/Звільнення від кримінальної відповідальності та покарання.

ДРУГИЙ (МАГІСТЕРСЬКИЙ) РІВЕНЬ ВИЩОЇ ОСВІТИ